Eng Cym
Stori Minnie
DARLLEN
CAU
CAU

Mae bywyd gydag anhwylder gorbryder yn golygu bod gydag ofn am bopeth yn gyson...

Bod yn sdyc ar syniad a methu dianc; mae’ch byd yn crebachu i’r un peth yna. Mae estyn allan fel goleuni mewn lle tywyll iawn. Gall wneud byd o wahaniaeth i rywun.

Ar adegau, dyna’r unig beth oedd yn cael fi allan o’ng ngwely yn y bore.

Rwy'n lwcus fy mod yn gallu troi at fy ffrindiau. Diolch iddyn nhw, rwyf dysgu i fyw gyda fy mhroblemau iechyd meddwl a chadw fy nghydbwysedd

Maen nhw’n fy atgoffa fod yna bobl sy’n gofalu amdanaf. Gwneud rhywbeth fel cymryd yr amser i fynd allan am beint Neu hyd yn oed cael sgwrs ar skype. Cael amynedd a gadael iddynt wybod eich bod yn deall. Gwneud yr hyn mae ffrindiau yn ei wneud gyda’i gilydd.

Dyma rai o'r pethau bach sydd wedi fy helpu.

Minnie ydw i, ac rwy'n byw gyda gorbryder.

Stori Anya
DARLLEN
CAU
CAU

Y ffeithiau go iawn am iechyd meddwlWeithiau pan fyddwch chi'n teimlo'n isel, byddwch chi'n teimlo fel does neb o gwmpas yn meddwl amdanoch neu eich bod chi ar eich pen eich hun.

Felly mae rhywun yn estyn llaw ac yn rhoi gwybod i chi dydych chi ddim ar eich pen eich hun yn help sylweddol.

Dwi wastad wedi edmygu Dad. Fe yw un o fy arwyr. Fe yw brennin jôcs sâl!  Bydden ni'n siarad efallai am y problemau sydd gen i neu hyd yn oed problemau sydd gan Dad. Mae'n dweud fy mod i'n rhoi cyngor da a dwi'n teimlo'r un peth amdano fe. Rydyn ni'n helpu ein gilydd. 

Dwi'n unigolyn sy'n dwli ar chwerthin ac yn dwli ar wneud i bobl eraill chwerthin.  Os ydych chi'n gallu chwerthin am rywbeth, mae'n gallu rhyddhau'r holl densiwn neu'r tristwch ynoch chi ac mae'n gallu newid eich agwedd am y diwrnod.

Pe bai pobl yn newid o fy nghwmpas, byddai'n gwneud i mi deimlo ar goll. Byddai'n gwneud i mi deimlo'n llai fel fi fy hun.

Mae angen pobl yn eich bywyd sy'n eich atgoffa mai'r un person ydych chi o hyd.  

Does dim rheolau o ran beth mae rhaid i chi ei wneud. Mae pawb yn wahanol ac mae pethau gwahanol yn helpu pobl wahanol.

Felly, estyn llaw ataf i yw bod gerllaw rhywun.

Mae'n rhywbeth mae unrhyw un yn gallu ei wneud.
Rhoi gwybod i rywun eich bod chi gerllaw a'ch bod chi'n deall.
Dod ynghyd a chwrdd â ffrindiau.
Chwerthin gyda'ch gilydd.
Dyma'r pethau bychain sy'n fy helpu i ddal ati.

Anya ydw i a dwi'n byw gydag iselder.

Stori Naomi
DARLLEN
CAU
CAU

De chi jyst yn teimlo fel bod chi angen bod ar ben eich hun; chi ddim eisiau siarad â neb a jyst bod dim byd yn mynd ffordd chi, bod popeth jyst ddim yn iawn.

Pan fydd pobl yn estyn allan mae o yn rhoi gobaith i fi. Mae’n gwneud i mi deimlo fel bod pethau’n gallu gwella a bod bywyd yn mynd i fod yn well.

Mae’n bwysig i mi wario amser gyda mam, jyst i fynd i siopa. Mae’n bwysig bod ni’n gallu cael chat a bod yna i’n gilydd. Mae’r ddwy ohono ni’n cael amser anodd weithiau ac mae’n bwysig bod y ddwy ohono ni’n cael siarad gyda’n gilydd.

Weithiau mae’n gallu bod yn anodd, de chi’n trafod pethau eitha sensitif weithiau. Ond mae o’n rhywbeth pwysig iawn bod ni’n gwybod sut de’n ni’n teimlo.

Mae siarad ar-lein yn andros o bwysig yn y nos pan de chi’n teimlo’n really isel.

Mae jyst cael estyn allan i bobl ar-lein sydd efallai ar draws y byd, yn America, a bod nhw’n effro fel bod chi’n gallu siarad â nhw, a bod nhw yna i chi.

Mae’n golygu lot i mi jyst gwybod bod yna bobl yna i mi a sy’n barod i wrando heb farnu a bod o jyst yn gwneud i mi deimlo gymaint gwell.

Mae estyn llaw yn holl bwysig, Mae’n rhywbeth rydyn ni i gyd angen. Rhain yw’r pethau bychain sy’n fy helpu i.

Fy enw i ydy Naomi, a dwi’n byw gyda gorbryder.

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar 1 o bob 4 o bobl.
#EstynLlaw